ພະແນກ ຮ່ວມມືລົງທຶນ

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມືລົງທຶນ

             ພະແນກຮ່ວມມືລົງທຶນ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

 1. ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນຈຸດປະສານງານ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການ ໃນວຽກງານຮ່ວມມືລົງທຶນໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ພາກທຸລະກິດ;
 2. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຍາດແຍ່ງທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ບັນດາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການສື່ສານ;
 3. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງບັນຊີກິດຈະການວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທືນ ຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;
 4. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ໃນການດຳເນີນການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 5. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທືນບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ສຳປະທານ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງອຸດສະຫາກຳ ແລະ ການຄ້າຈັດຂື້ນຕາມບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດອອກ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 6. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດ ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;
 7. ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນປະສານງານປະຕູດຽວ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການອອກອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຂອງຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການສື່ສານ;
 8. ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, 1 ເດືອນ3 ເດືອນ 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ຂອງພະແນກພ້ອມທັງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 9. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ບັນດານະໂຍບາຍຍຸດທະສາດແຜນງານການຮ່ວມມື ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນບັນດາສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ພາກທຸລະກິດ;
 10. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນການຮ່ວມມືພາຍໃນ ທີ່ໄດ້ລົງນາມການຮ່ວມມືພ້ອມທັງ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມື ປະຈຳ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີ ແລະ 5 ປີ;
 11. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານເນື້ອໃນຕໍ່ການພົບ ປະການປະຊຸມການເຈລະຈາ ການເຊັນສັນຍາ, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ໃນກອບການຮ່ວມມື ລົງທຶນ ພ້ອມທັງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ຕາມການມອບໝາຍ;
 12. ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານຂອງພະແນກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄະນະຫ້ອງການ.

 

ດາວໂຫຼດກາໝາຍ
ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ DE