ວຽກງານປະຊາສໍາພັນໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ


  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ກຕສ ແລະ ຫ້ອງການ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ  • ເປັນສື່ກາງປະສານງານກັບບັນດາສື່ຕ່າງໆ


ຕິດຕໍ່ພົວພັນນັກຂ່າວ ໂທ: 021 xxx xxx

 

 

ຄວາມໝາຍຂອງ ກາໝາຍ ກຕສ (LOGO)
ເຟສບຸກ
ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 10 ປີ (2016-2025)