ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຫ້ອງການ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 
  • ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ,
  • ບ້ານສີສະເກດ
  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
  • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ໂທ: 021 215 877
  • ແຟັກ: 021 217 857

 

ດາວໂຫຼດກາໝາຍ
ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ DE