ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ

ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ ຂອງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ


 

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເວັບໄຊທ໌ຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

 

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານສື່ອອນລາຍ

   

 

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ນັກຂ່າວ:

- ນາງ ທັດສະນີ ພົງບັນດິດ   

 

ດາວໂຫຼດກາໝາຍ
ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ DE